อตัมมยตาประยุกต์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3