วัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 = Organizational Culture And Knowledge Management of Schools Innakhonpathom Primaryeducational Service Area Office 1 /

ผู้แต่ง
บุญทิชา ผิวอ่อน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1