ภาวะผู้นำเหนือผู้นำเชิงพุทธศาสตร์ = Super Leadership of Buddhism /

ผู้แต่ง
พรเทพ สุตะชา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1