การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง
วัฒนา ขันทะชา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1