โพธิปักขิยธรรม : ธรรมสูงสุดแห่งความรู้แจ้ง 37 ประการ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
สุราษฎร์ธานี : สวนโมกขพลาราม, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1