ธรรมราชธีรราชา : พระบรมราโชวาทและพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1