พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 = Leadership of Basic Education Institute Administrators under the Office of Mahasarahham Education Area 2 /

ผู้แต่ง
ลาวัลย์ ทุมดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ล285พ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 114 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.