ภาวะผู้นำของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 = Teachers' Leadership in Elementary Schools under Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
ยินดี จุรุเทียบ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ย284ภ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 152 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.