ขวัญและกำลังใจของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 2 = Teachers' Morale in Basic Education Institutes under the Office of Mahasarakham Primary Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
ทวีศักดิ์ บุตรศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 ท228ข 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ง) 107 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.