ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 = School administrators' Leadership on Instruction and Curriculum Development in Basic Educational Institutes Under the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
ยุพิน ทานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ย421ภ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 139 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.