การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 = Application of Information Technology for Basic Education Institute Administration Under Secondary Educational Service Area 33 /

ผู้แต่ง
อดิเรก วงศ์อาจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 อ127ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 135 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.