การปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร = Learning Reforms of the Schools Under Yasothon Municpality Yasothon Province /

ผู้แต่ง
กัญญภัทร์ จันทร์ผิว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1