การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 = Education Administration to Asean Conmunity Secondary Education Service Area Office 8 /

ผู้แต่ง
ณัฐการ บุญรักษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1