การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 = A Study of The Quality of Working Life of Teachers Under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
พรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 พ284ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 127 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.