การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 = A Study of The Quality of Working Life of Teachers Under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
พรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1