ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 = Transformational Leadership of Administrators Affecting Students Desirable Characteristics of the Basic Education Schools Under the Department in Municipal in Region 5

ผู้แต่ง
ดารณี จวงใจดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ด422ภ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 118 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.