บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร = The Role of School Administrators Affecting Academic Administration in School Under the Jurisdiction of Bangkok Metropolitan Administration

ผู้แต่ง
รจนา วิเศษศิริกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ร117บ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 157 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.