ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 = Sufficiency Economy Philosophy of Administrators Affecting Administration of Schools Under Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 2

ผู้แต่ง
มุกดา ธนไมตรีจิตต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1