บทบาทผู้บริหารที่มีต่อการจัดการเรียนกรสอนในระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 = The Role of Administrators in Teaching and Learning for Early Childhood of Municipal School in Region 5

ผู้แต่ง
วิไลวรรณ ปูปาน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 ว735บ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 168 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.