การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 = The Management in Formal Education of the Religious School Under the Office of Khon Kaen Educaional Service Area 5 /

ผู้แต่ง
พระสุพล ยสินฺธโร (สาริยา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส827ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 127 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.