การประยุกต์ใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = Application of Learner-Center Teachaching Method of Teachrs in Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
พระสมุห์สมคิด มนสิกโร (นิลศร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.1 ส234ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 191 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.