ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร = Parent's Satisfaction Towards the Education Management at the Royal Thai Navy School of Music Bangkoknoi District, Bangkok Metropolitan /

ผู้แต่ง
ปธิกร วงษาหล้า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ป159ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.