การนำหลักพรหมวิหารธรรม 4 มาใช้กับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 = Application of Four Sublime States of Mind To Administration of School Executives Under Office of Ubon Ratchathani Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
พระมหาทองใบ กตปุญฺโญ (หลักคำ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ท278ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 138 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.