การดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนพระปิยัติธรรมแผนกศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ = Child Learning Centre of Phrapariyattham Schools Under National Office of Buddhism, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
พระครูประทีปธรรมาภิบาล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1