สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ = States And Problems of Formal Education Management of Kalasin's Phrapariyattidham School Under National Bureau of Buddhism /

ผู้แต่ง
พระครูเมตตาคุณาภรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1