หลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคลากรโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 = The Brahmavihara of Administrator Effecting School Administration Personnel Under the Secondary Educational Service Area Office 29 /

ผู้แต่ง
พระพอนประสิทธิ์ กิตฺติปญฺโญ (สุวรรณแสง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1