หลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคลากรโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 = The Brahmavihara of Administrator Effecting School Administration Personnel Under the Secondary Educational Service Area Office 29 /

ผู้แต่ง
พระพอนประสิทธิ์ กิตฺติปญฺโญ (สุวรรณแสง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 พ486ห 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 158 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.