การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในจังหวัดเลย = Administration in Pali Section of Phra Pariyatti-Dhamma Schools in Loei Province /

ผู้แต่ง
พระครูปริยัติกิจวรวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1