ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ = People's Opinions on the Management of the Promotion and Development of Women, Children and Youths, Elderly and Defective People in Tambon Luk Meuang Administration Organization, Kamalasai District, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
เบ็ญจวรรณ แสงไสว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1