ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = People's attitude towards duty performance : A case study of Lantakpha Tambon administration organization, Nakhonchaisri district, Nakhonpathom province /

ผู้แต่ง
อนุชา เขียนชื่น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1