บทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Executive monks' Role in Community Development : A Case Study of Chumpae District, KhonKaen Province /

ผู้แต่ง
อิสระ โป้คอนสาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1