การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Efficient Development on Tax Collection : A Case Study of Tambon Adinstration Organization, Nakornchaisi District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
อัจฉรา ปริมาส
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 336.2 อ498ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 196 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.