ปัจจัยที่มีผลต่อการทำผิดกฎจราจรของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร = Factors affecting the traffic law committing : A case study of people in Muang district, Kamphaengphet /

ผู้แต่ง
จิตติ ชมนารถติกร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1