ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองคลัง : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม = People's opinions on the services of finance division : A case study of Nakhonpathom provincial administration organization, Mueang district, Nakhonpathom province /

ผู้แต่ง
อาภรณ์ เพชรสงค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.4593 อ631ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 138 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.