ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการสนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = People's satisfaction towards central sport stadium, Suratthani province /

ผู้แต่ง
รุ้งเพชร รอดแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1