ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ = Personnel's satisfaction form work performance : A case study of Tambon Loop administration organization, Mueang district, Kalasin province /

ผู้แต่ง
เอื้อมพร ตันศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1