ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโครงสร้างระบบราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน = Knowledge of the officers involving the official structure of public disaster prevention and mitigation department of the upper north's six province /

ผู้แต่ง
อังคณา คิดการงาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1