บทบาทด้านการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) = Roles in administration Buddhist monk order of Phrathepsaramethee's (Buasri Chutindharo) /

ผู้แต่ง
ปราณี คืมยะราช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1