ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Citizens' Satisfaction Toward Administration of Tambon Lao Luang Administration Organization, Kaset Wisai District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
เพ็ญศรี ลาวัลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1