ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของส่วนโยธา : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Citizens' Opinions on Duty Performance of Civil Works Section : A Case Study of Tambon Hua Thon, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พนิดา ดิษฐเนตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1