การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's Satisfaction in Infra-Structure Administration : A Case Study of Khuan Nonghong Sub-district Administrative Organization, Cha-uat District Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ศุภชัย จุฬะแพทย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1