ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พุทธศักราช 2545 = Polices' Understanding on Election According to Electoral Acts Of Local Council Members And Local Administrators B.E. 2545 /

ผู้แต่ง
สุบัน โยทุม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1