ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ = Personnel's opinions on the prevention of vote-buying and vote-selling in the election of the president in Kalasin province administration organization /

ผู้แต่ง
ชูวัลนุช สุดวิไล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1