ปัญหาการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของครูโรงเรียนในศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of Thai language teaching and learning of teachers in education development center, Thaton sub-district, Mae Ai district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
กานดา พรรณา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1