บทบาทของอนุศาสนาจารย์ที่มีต่อการสอนศีลธรรม ศึกษาเฉพาะกรณีกองทัพบก = The Role of Chaplains in Moral Instruction : A Case Study of The Army /

ผู้แต่ง
จงกล วงศ์ชุมภู
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1