ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อบทบาทด้านบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People's knowledge on the public service of Muang Kaew sub-district administrative organization, Mae Rim district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
สงวน ทองสังข์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1