ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล = Satisfaction of grade 4-6 primary students towards using computer programs in study Buddhist subjects at Phratumnuk Suankularb Mahamongkol school

ผู้แต่ง
พระมหาอุมกิมเชียง อธิปุญฺโญ (โพธิ์แก้ว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.334 อ846ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 126 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.