ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 = The Leadership for Change of Administrators Towards Academic Administration in Schools Under Sukhothai Primaryeducational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
ราชวัชร เชื้อสาระถึ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ร427ภ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 184 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.