การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 = The administrators school administration based on good governance principle in school under Phra Nakhon Si Ayutthaya primary educational service area office 1 /

ผู้แต่ง
พระอดิศักดิ์ สารโท (เตือนสันเทียะ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1