หลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร = Suppurisadhamma of administrators that effects the academic administration of the department of education Bangkok metropolitan administration /

ผู้แต่ง
พระงา โฆสโก (อิด)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ง311ห 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 177 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.