ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักทะเบียนอำเภอสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ = People's Satisfaction of The Officials' Services of Household Registation Section : A Case Study of Somdet Househelp Registration Section, Somdet District, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
ภัทราพร ศิริพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1