ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกาฬสินธุ์ จำกัด = Members' satisfaction towards service of Kalasin police's savings co-operative limited /

ผู้แต่ง
ชาญณรงค์ ผาลิกา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1